ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.
Къуажыхь: Ди гуэн цIыкIу лы изщ. (Iэпхъуалъэ)

Пшагъуэ

ПшагъуэПшагъуэ, пшагъуэ,
ЩабэрыкIуэ,
Уэ къоджауэ
ПфIэщIыр хэт?
Сэ еджакIуэ
СызэрыкIуэ
Ди гъуэгу цIыкIум
ТIэкIу текIуэт!
Сыбгъэгъуащэм,
ПхуэфI сыхъунщ.
Ди хьэ Мыщэ
Уэзуштынщ!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 210

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: