Псалъэжь: Егъэлеяуэ пшхымэ, фори ткIыбжьщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Щхьэр узым - пфIэтщ.
Къуажыхь: КIэн-кIэну зэрыс, Арысейм кърах. (Лъахъш)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Плъагъурэ мо бзу гъуабжэр?

ТетIысхьауэ набжэм
Тхьэм зэчыр къыхуебжыр,
Дыгъэри егъафIэ;
Дамэхэр къигъафэу,
Дэри дегъэгуфIэ
А бзу цIыкIу фIэрафIэм.
ПщIэрэ, зи бзэ IэфIым
Щохуэ тхьэм и нэфIыр.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Нало Заур, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 64

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: