ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Псалъэжь: Хэт и насыпи и бзэгупэм тесщ.
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.
Къуажыхь: Уд бын ди бжыхь гъуанэ къыдоплъ. ((Шыбжий)

ПкIауэ

ПкIауэ, пкIауэ,Псори зыщIэ
Уэ зэ пкIэгъуэм –
Сыту жыжьэ
Унэса!
КIэбдз гъумкIэщIу
Лъабэ псыгъуэ,
Хэт упкIэфу
Уигъэса?
Лъабэ цIыкIукIэ
Дыздегъажьэ,
Дыздегъажьи
КъэдгъэкIухь.
Нэхъ къэпщтэнум,
Дыздэгъажэ,
Губгъуэр хуиткъэ –
Къэдгъэжыхь!
Мис итIанэ
Уэрэ сэрэ
Хэт нэхъ жэрми
Деплъыжынщ.
Сыкъыптежрэ –
Сыкъыптежмэ,
Уэ ди унэ
Сыпхьыжынщ!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 181

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: