Псалъэжь: ЩытхъукIей нэхърэ убыкIафIэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Псы емыжэхым, бдзэжьейр къыхэпхынукъым.
Къуажыхь: Жыг зылъахъэ, лъахъэбжьэншэ. (Лъэнтхъуий)

Къэплъыхъуэр

ПкIатэлъатэу, сыщIэмыхьэу…

***Хьэндырабгъуэ

ПкIатэлъатэу, сыщIэмыхьэу,

Хьэндырабгъуэр къызохуэкI.

Схуэмыубыду мажэр си хьэр,

Къедзэкъауэ хъумпIэцIэдж.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Батыр Мухьэрбий, Батыр Мухьэрбий и усэхэр, Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 212

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: