Псалъэжь: Пщащэр дэгъуэмэ, гъунэгъур и фызщIэгъущ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Пшэрым и уэд, уэдым и дагъэ. (Шыгъу)

Къэплъыхъуэр

ПIапIуIэфI

Шэбэщ ди жэм дахэр,Жэм
ФIэсщащ ПIапIуIэфI.
Жьэгъум сыхуотIэхъур,
Сытым хуэдэу фIэфI.
Еукъуэдийри и пщэр,
ЗыкъысхуегъэфIэж.
КъыщIокI шэ IэфIыщэ,
Псори дегъэтхъэж.
ШкIащIэ цIыкIуи иIэщ
А ди ПIапIуIэфI,
НэкIэ «Си псэ» жриIу,
ШкIащIэр зыщIегъэф.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 287

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: