Псалъэжь: Хьэм хуэмышх кхъуэм иригъэшхыркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: Хьэ къаритI зэгъунэгъущ. (Нэ)

Къэплъыхъуэр

ПцIащхъуэ

ПцIащхъуэм и кIэр дыкъуакъуэщ,ПцIащхъуэ
И фэр щIакIуэу фIыцIабзэщ,
И бгъэгу цIыкIур хужьыбзэщ
Уа-рэ, уэ-ри-ра!
Бжэ къеуIуи хэмыту,
Къытхуэгушхуэ зэпыту
КъыщIолъатэ ди унэм
Уа-рэ, уэ-ри-ра!
Къехьыр ятIэ, хьэуазэ,
Мазэ ныкъуэу блынджабэм
ЩещI псэупIэ — унапIэ
Уа-рэ, уэ-ри-ра!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 198

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: