Псалъэжь: Уи насып зыхэлъыр, хым хэлъми, бгъуэ¬тынщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: Арэфыпс, псыхэкIыкI. (Жызумей)

Къэплъыхъуэр

ПцIащхъуэ (ласточка)

ПцIащхъуэ (ласточка)Уэ къеблагъэ ди пцIащхъуэ дахэ,
Къыхэдзэ, уи уэрэдхэм дегъэдаIуэ.
ЩIымахуэр хъуащ нэхъ махэ,
Къихьащ гъатхэри, ди деж къакIуэ.
ПсынщIэрылъатэу пцIащхъуэ цIыкIур,
Уэгум щызожэ зыри, лъэщIэмыхьэ.
Ди пкIэунэм щищIащи абгъуэ,
И шыр цIыкIухэри щIегъэхьэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Дуней къуалэбзухэр, Сэрахъэ Александр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 31

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: