ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Псалъэжь: НитIыр зэхуэдэмэ, жыжьаплъэщ.
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: Адакъэ мыщ, хьэщIэщ кIуэрей. (Щхьэнтэ)

Ныбжь

ЩыдыгъэпсымНыбжь
Срешажьэ,
Ар-си гъусэ,
Гъусэ пэжщ.
СыкIуэм —
МакIуэ,
Сыжэм —
Мажэ,
СыкъэувыIм —
КъоувыIэж.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 160

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: