Псалъэжь: Пщащэр унэ гуащэмэ, кхъуейхьэбыкъуэ ешх.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Сыт хуэдиз сымыщIа иджыри сымыщIэныр сыт хуэдиз
Къуажыхь: Жыг зылъахъэ, лъахъэбжьэншэ. (Лъэнтхъуий)

Къэплъыхъуэр

Нартыху гъэпIэнкI

Пэшхэр къызопхъэнкIри
Нартыху согъэпIэнкIыр,

Гъэгъам ещхьу защIэу,
Налкъут вагъуэ защIэу.

Зы Iэбжьыб – марицэ,
IэбжьыбитI – балицэ.

Къэнэжа пэгуныр
Сшхыурэ сыджэгункъэ!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 58

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: