ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
Псалъэжь: Къалъхур ирегъашэ, къашэр егъэнысэ.
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.
Къуажыхь: Зызымыгъазэу мэзым щIэкI. (Фочышэ)

Нанэ и нэгъуджэ

Ди нанэНанэ
Нэгъуджэм
ИрещIэ Iуэху Iэджэ:
Щыдэнум —
Ар къещтэ,
Щытхэнум —
Ар къещтэ,
Щыбзэнум —
Ар къещтэ,
ЩIеджэнум —
Ар къещтэ.
СиIатэм нэгъуджэ,
Сэ сщIэнут Iуэху Iэджэ,
ИтIани
СеIусэу
Ямыдэ
Нэгъуэджэм.

 

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 205

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: