Псалъэжь: Гъатхэпэ уэгъурэ бадзэуэгъуэ уэлбанэрэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: НэкIущхьэплъ-плъыжьыбзэ. (Шыбжий)

Къэплъыхъуэр

Нанэ деж хьэщIапIэ

Нанэ, нанэ, хьэр мэбанэ,Нанэ деж

Куэбжэр жьым иреудэкI.

Месыр, Iуэм къикIауэ, танэр,

ЩэхурыкIуэу, пщIантIэм докI.

 

Нанэ, нанэ, гум темыхуэ

Джэдкъуртыжьыр хадэм кIуащ,

Куэншыб Iуащхьэм дэкIуеихукIэ,

Джэджьей шырыр бгъэм ихьащ.

 

Нанэ, нанэ, сэ си нанэ,

Нанэу си псэ, согъуэлъыж.

КхъыIэ, нанэ, сыкъэшъанэ,

Мамэ къакIуэм сумытыж.

Нанэ, нанэ, дадэ идэм,

Сэ и гъусэу мэз сыкIуэнщ.

Сыхъун щхьэкIэ ещхь си адэм,

Пхъэ хэсхыфу зезгъэсэнщ.

 

Нобэ сощIэ сыцIыкIущэщ,

Ауэ псынщIэу ин сыхъунщ.

Нани, дади фригушхуэу,

АдыгэлIи къысхэкIынщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Батыр Мухьэрбий, Батыр Мухьэрбий и усэхэр, Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 359

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: