ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: Ептмэ, къозыт, къуитмэ, берычэт. (Жэм)

Нанэ деж хьэщIапIэ

Нанэ, нанэ, хьэр мэбанэ,Нанэ деж

Куэбжэр жьым иреудэкI.

Месыр, Iуэм къикIауэ, танэр,

ЩэхурыкIуэу, пщIантIэм докI.

 

Нанэ, нанэ, гум темыхуэ

Джэдкъуртыжьыр хадэм кIуащ,

Куэншыб Iуащхьэм дэкIуеихукIэ,

Джэджьей шырыр бгъэм ихьащ.

 

Нанэ, нанэ, сэ си нанэ,

Нанэу си псэ, согъуэлъыж.

КхъыIэ, нанэ, сыкъэшъанэ,

Мамэ къакIуэм сумытыж.

Нанэ, нанэ, дадэ идэм,

Сэ и гъусэу мэз сыкIуэнщ.

Сыхъун щхьэкIэ ещхь си адэм,

Пхъэ хэсхыфу зезгъэсэнщ.

 

Нобэ сощIэ сыцIыкIущэщ,

Ауэ псынщIэу ин сыхъунщ.

Нани, дади фригушхуэу,

АдыгэлIи къысхэкIынщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Батыр Мухьэрбий, Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 351

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: