Псалъэжь: Шу гъуогурыкIуэм бзыпхъэ трех.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…
Къуажыхь: НатIэрыдз, лъэрыдзын, уеуэ пэтми, мыуз. (Топ)

Къэплъыхъуэр

Мысырджэд (тетерев)

Мысырджэд (тетерев)Мысырджэду дахэкIей,
Зи кIэмажьэр зыгъэпIий.
Зэзэмызи жыгым удопкIей,
Абыи шхын ущолъыхъуэ.
КъэкIыгъэхэр и шхыныгъуэми,
ЦIывхэри умыщI хьэрэм.
Пабжьэ лъабжьэр уи псэупIэми,
Удэмыхьэ зэикI уэрам.
ЩIакIуэ фIыцIэр теубгъуауэ,
Шхын лъыхъуэ къоущыхь.
Къищыпар ирелъхьэж и абгъуэ,
МэжалIэм йоIэбри къещтэж.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Дуней къуалэбзухэр, Сэрахъэ Александр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 5

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: