Псалъэжь: ХьэщIэ зи жагъуэм лыхуэ хуегъажьэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.
Къуажыхь: ЩабэрыкIуэ мэз кIуэрей. (Iэжьэ)

Къэплъыхъуэр

Мысырбзухужь (белый ибис)

Мысырбзухужь (белый ибис)Уи лъэпкъэгъухэм уахуэмыдэу,
Уи фэр хужьу лащ.
Уи пэ кIыхьыр хуэдэу дыдым,
Iэмэпсымэу къыпхуэнащ.
ХуэбапIэр къыхывох псэупIэу,
ПсыIуфэр фыIумыкI.
Псым фыхохъэ нэхъ куупIэм,
Фи шхыныгъуэри къыхывох.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Дуней къуалэбзухэр, Сэрахъэ Александр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 12

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: