Псалъэжь: Нарт и псалъэ епцIыжыркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
Къуажыхь: Пшэрым и уэд, уэдым и дагъэ. (Шыгъу)
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.

Мыщэм и жэуап

Мыщэм и жэуап— Ей, Мыщэжь,
Псэущхьэ хахуэ,
ЩабэрыкIуэу
Щэм я лей!
Ущышынэура
ЩIымахуэм,
ЩIэпщIыр нобэ
Иныжь жей?
Укъытхыхьэм
Хъунт ди гуапэ,
ТIэкIу уи нэгу
Зедгъэужьынт.
Джэдыгушхуэ
Пщыгъщи хуабэу,
ЩIыIэрысу —
ЩIыIэм уису,
Ар си фIэщи
ПхуэмыщIын!
Iэрэ жьэри
Зэхуумыхьу,
Дауэ ухъурэ,
Унэжын?
Къэпхьу ныбэм
И гуэныхьи,
Птелъ нэщI щIыхуэ
Пшыныжын?
Уэсым лъагъуэ
Тхухэпшамэ,
Дызэгъусэу —
«Хьет» жедгъэIэу,
Iэжьэ цIыкIукIэ
Къэджыхьынт.
Мис итIанэ
Къэпхьынт псапэ,
ФIыщIи щытхъуи
Уэ къэпхьынт!
Къысхуэгъэгъу,
УмыщI гукъанэ,
Сэ лъэпкъ хабзэ
СогъэзащIэ.
— Упсэу!
ЖыпIэр зэхызох.
Гъатхэ дахэм
Нэхъ псыншIагъэу,
Нэхъ зэкIужу
СыIущIэну,
Щэмрэ лымрэ
Зэтызох!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 234

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: