Псалъэжь: Узэрымытым зумыгъэфIыкI.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.
Къуажыхь: Ди мэз щIагъ къарсыдзэ щIокI. (Ужьгъэ)

Къэплъыхъуэр

Мусэ быдэ

КIэнфет жыпу къекIухь Мусэ,
ЗегъэщIагъуэ — зегъэтIей.
КъелъэIуIамэ, зегъэгусэ,
Сыту быдэ-быдэIей.
ТрахынкIэ ар мэшынэ:
Куэбжэм псынщIэу зыдедзэж.
И джэгуэгъухэр къызэхенэ,
Абы унэм зыщIедзэж.
КIэнфет жыпыр иухакъэ,
И щыуагъэр къищIэжащ.
Иджы мис ар щIегъуэжакъэ,
Хьэлэлынуи къыджиIащ!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 173

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: