ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Псалъэжь: НитIыр зэхуэдэмэ, жыжьаплъэщ.
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.
Къуажыхь: Зи щхьэ гъуаплъэ, зи лъэ цIу. (Шэрхъ)

Мусэ быдэ

КIэнфет жыпу къекIухь Мусэ,
ЗегъэщIагъуэ — зегъэтIей.
КъелъэIуIамэ, зегъэгусэ,
Сыту быдэ-быдэIей.
ТрахынкIэ ар мэшынэ:
Куэбжэм псынщIэу зыдедзэж.
И джэгуэгъухэр къызэхенэ,
Абы унэм зыщIедзэж.
КIэнфет жыпыр иухакъэ,
И щыуагъэр къищIэжащ.
Иджы мис ар щIегъуэжакъэ,
Хьэлэлынуи къыджиIащ!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 170

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: