Псалъэжь: Мэз пхъэншэ хъурэ?
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
ГушыIэ: Тыншу упсэуныр Iейуэ гугъущ.
Къуажыхь: Бзэрабзэ-бзэмыIу. (Выгу)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Мэзым щIэсхэм я зэхуэс

Мэзыпщ пщацэжыр бэшэчыжьми,Мэзым
Уз бзаджэ гуэр къыпкъырыхьат.
Iэмал зэриIэкIэ зиIыгъми,
Нэхъыбэм абы гу лъатат.
Кхъуэныжьыр Iуащхьэм дэкIуеяуэ
ЖьакIуагъ къигъэлъэгъуэну хэтщ,
Псэущхьэу хъуам захуигъэзауэ,
Аслъэн игъэпудыну иужь итщ.
ЩеIуэжыр: зэман куэд дэкIауэ
Ди мэзым хабзэ щIэмылъыж,
Аслъэн и гъусэхэр щыкIауэ,
И жыIэм зыри щIэмытыж.
— Щыгъэт мы жыпIэр къемызэгъщ-
Мыщэм кхъуэныжыр фIэемыкIущ
— А жыпIэм пэжу зы хэмылъ,
ЗыгуэркIэ хабзэм темытыжыр,
Уэращи зэ уиллыхъу-уимылъ,
Пыхусыху къэхъуауэ ди тхьэмадэр
ЗыкIэлъхьэпыту тIэу къепсам,
Абы жиIам зыгуэр текIыну
Зэман мы зэкIэ къэмыса,
Апхуэдэу къызьпцыхъу къыфхэтым,
Тэмэму фымыгупсыса».
— Сымаджэ гугъур зыхэсхати,
Шэ тIэкIу хуесхьэкIри сыщIыхьат.
Лажьэшхуэ иIэу зи щIыхь иным,
Фи фIэщ фщIы гу сэ лъызмыта,
Мэз бжэным жиIэу къыщыхидзэм,
Дыгъужьыр абы пэрыуащ:
-Бжэн хабзэм тету дрипсэууэ
МызэкIэ дэ дыкъэмыса,
Бжэн псалъэр е нэхъ пэж тщыхъуну
ЗэфIэкI зэгуэр бдэдмылъагъуа.
— Зэ фымыпIащIэ, — жеIэ мыщэм, —
— Бжэн псалъэр уэ Iурумыгуэж,
Дэтхэнэ зыри дызэхуэдэу,
ЖытIау щытахэр фщогъупщэж.
Демократ хабзэм дебэкъуэну
Дыхуиту зыри къытхэмыт,
Iэ IэткIэ къыхэтха унафэр,
Фкъутэну фэри фыхуимыт.
Аслъэн зыгуэркIэ лъэмыкIыжым,
И Iуэху зытет къыджиIэфынщ,
Унафэ ди щхьэ хуэдмыщIыжым,
Гъунгъухэм деж дыщыпудынщ.
Зыгуэр пидзын игугъэу щхъуэжьыр
ЗыIурыбзаеу къэтэджат,
Ауэ и кIапэм зэуэ къекъури
Бажэм къызэтригъэувыIэжащ.
— КъэрукIэ унэщIэувыныр,
Уэ лъэбыцэжьым щхьэгъэпцIэжщ.
Си жыIэм уэ къедаIуэ зэкIи,
Утыку уимыхьэу зыущэхуж.
Демократ хабзэм тету, сыткIи
Мы Iуэхур зэ егъэубзыху,
Абы и ужькIэ дзыхь къысхуэщIи,
Плъагъунщ уэ и кIэр зэриух.
Пщацэжьыр тIэкIу ебыкъешыкъми,
Къулыкъум зэкIэ тырырет
Уеблэм пIэхэнэ хъуауэ хэлъми,
Унафэр зэкIэ IэщIырелъ.
Аурэ гъэмахуэри икIынщи,
Бжьыхьэ уэтIпсытIым къыщIидзэнщ,
ЩIыпIэ нэхъ хуабэхэр къалъыхъуэу
Къуалэбзу гупыр лъэтэжынщ.
ЩIымахуэ щIыIэри къэсынщи,
Мыщэр жеину гъуэлъыжынщ.
Абдеж къэнахэм я унафэр,
Нэхъ тыншу уэрэ сэрэ тщIынщ.
Кхъуэныжьым псынщIэу и къавэбжэр
Зэ ущIэкIием зыхуищIынщ,
ДэмыкIуеину фIэкI къэвапIэм,
Зы къулыкъу гуэр къыхуэбгъуэтынщ.
Мэзыпщым зэ и хэхыныгъэр.
ЗэфIэкIым уегупсысыжынщ,
Кхъуэныжьыр лейуэ къыпщыхъужым,
НэгъуэщIкIэ ар зэбдзэкIыжынщ.
Номинхэм жеIи хуитыныгъэу
Зыхуейм хуэдизи яхуэгуэш,
Абы яшхыну пхъэщхьэмыщхьэр
Зэрыхуейм хуэдэу ирагуэш.
ХьэIуцыдз сытхэу, Iужажэ Iэджи
Уэ цощIэ, мы ди мэзым щIэсщ,
Ахэр езым уэ уи лъэпкъэгъущи,
Къыппэмыуву я пIэ исщ.
Мэз бжэн, щыхь хуэдэхэр
Е хыв, тхьэкIумэкIыхьхэр,
Я бжыгъэр нэсу вагъуэм
ЗэрыхъукIэ псори иребагъуэ.
ПхуащIынщ абыхэм сытым дежи,
Ди нащтыхь лъапIэ, уэ тхьэтыхь.
Уэ уиIэ закъуэм гукъыдэжыр,
АбыкIэ уэ гуэныхь къыумыхь.
Къэнэжа тIэкIур,
ЗэрыжаIэу, къаз, бабыщ
Мэз джэд, псыхэуэ къинэмьщI,
Сыт хуэдэхэр, сэ къызэптынщ,
Дызыхуэныкъуи щымыIэжу
Дытхъэжу тIури дыпсэунщ.
— Уи нэгум къищу уи бзаджагъэр
Ди тхьэшхуэм уэ укъигъэщIат.
Пхэлъыну апхуэдиз хьилагъэ
ИтIани сэ си мыгугъат.
Бажэм и жыIэм едэIуэну
Щхъуэжьым игу быдэу ирилъхьат,
КъарукIэ къапэувыфыни
ЩымыIэ хуэдэу къилъытат.
Ауэ а тIур зыпэмыплъауэ
Iуэхугъуэ гуэри къыкъуэкIащ,
Аслъэным и къуэр щагъэсэну
ЗдигъэкIуа щIыпIэм къикIыжащ…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Вагъуэ цIыкIу, усэ, ШэрIужь Аслъэн, ШэрIужь Аслъэн и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 200

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: