Псалъэжь: Фыз мылъхуэ дахэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Щхьэр узым - пфIэтщ.
Къуажыхь: Ботэщ бгырыпх, тIыпх дэIэбэ. (Жыхапхъэ)

Къэплъыхъуэр

Мэзкъанжэ, ЦIикъ (cойка)

Мэзкъанжэ, ЦIикъ (cойка)Мэзкъанжэу дахащэ,
Зи хьэлкIи щэныфIэ.
Щомых зэи уи фащэр,
Аращ уи нэхъыфIыр.
ЩтэIэ щтаблэу къыбокIухь,
Шынагъуэ плагъум уокIуэтыж.
Хьэпщхупщхэм уатокIухь,
Шхыныгъуэуи къыхыбохыж.
Жыгей мэзыр уи псэупIэщ,
МышхумпIэр зыхуохьэс,
УмэжалIэм уи гъуэмылэщ,
Къыбощтэж махуэ къэс.
КIэщIу жыпIэмэ, псэукIэм ухуэIэзэщ.
Уи бзэр хьэбанэ макъщи,
Богъэшынэ узыхуэзэр.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Дуней къуалэбзухэр, Сэрахъэ Александр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 7

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: