Псалъэжь: Гум имылъ жьэм къиIуатэркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Пхъэ лъапэ кIыхь, мэз щIыхьэрей. (Iэжьэ)

Къэплъыхъуэр

МэракIуэхьэ

Пшэхэр зэрызехьэуМэракIуэхьэ
Уафэ къащхъуэм щос.
ДокIуэ мэракIуэхьэ,
МэкъупIэм дынос.
КъытщIехьэ мэ гуакIуэ,
Бжьэхэм фокIэ закъу.
Къыдощып мэракIуэ,
Удзхэм дахуосакъ!
Дыгъэм къытхукъуэплъу
И нэр егъэплъыз.
ТщIащ мэракIуэ тхъуэплъхэр
Пэгун цIыкIухэм из!
Дыкъосыжри
Дади Нани
Къыдохъуэхъу.
ПогуфIыкIри
ЖаIэ:
«КIыхь фи Iыхьэр ухъу!»

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 193

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: