Псалъэжь: Делэр жылэу ясэркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.
Къуажыхь: Зи щхьэр матэ, зи кIэр топ. (Аслъэн)

Къэплъыхъуэр

МэкъупIэджэд (авдотка)

МэкъупIэджэд (авдотка)Благъуэм ещхьу, укIэлъэфщ.
Уи нэшхуитIыр къижу,
Жыжьэ уоплъэф.
Жэщыр уи фIэфIщи,
Махуэр уи жэщщ.
УщхьэзыфIэфIщи,
ЩакIуэнкIэ нэху богъэщ.
ИкъукIэ ущхьэзыфIэфщи,
УщакIуэурэ нэхур богъэщ.
ЩIылъэм абгъуэ щыбощIри,
УокIуэри уотIысыж уи гъуэщ.
Хьэпщхупщхэр уи шхынщи,
Куэду зыхубохьэс.
Зыгуэрым птрихынщи,
УиIэжкъым махуэIус.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Дуней къуалэбзухэр, Сэрахъэ Александр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 9

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: