Псалъэжь: КъэкIуэгъу джадэ нэхърэ кIуэжыгъуэ джадэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.
Къуажыхь: Быныр зыгъэгуфIэ, мафIэр зыгъэункIыфI. (Тебэ)

Къэплъыхъуэр

Мэкъуауэ уэрэд

Тхьэмадэ махуэ ди пашэщ,
Аркъынэ пашэти мэбакъуэ.
Гъэлъэхъум и пшэр гущэр ди цыщтеудщ,
Жэмыбгъэ пшэрыр ди нышщ.
Батыргъэн лъабжьэр ди шыпсщ,
Мэлыбгъэ пшэрыр ди Iэпэ шыпсщ.
Аркъынэ кIыхьыр ди жагъуэщ,
Шынакъ кIы гъуанэр ди щIасэщ.
Пшэрыхь щIалэр къоджэж,
Дэ дызэджэжурэ дыхокI,
МэкъупIэ махуэр доупщIэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: усэ, Усэхэр, Уэрэд

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 54

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: