ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
Псалъэжь: ЦIыхугъэ зиIэм жагъуэгъуи иIэщ.
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: Дарий мэз шыбзыбэ щIаху. (Ужьгъэ)

Мэкъуауэ уэрэд

Тхьэмадэ махуэ ди пашэщ,
Аркъынэ пашэти мэбакъуэ.
Гъэлъэхъум и пшэр гущэр ди цыщтеудщ,
Жэмыбгъэ пшэрыр ди нышщ.
Батыргъэн лъабжьэр ди шыпсщ,
Мэлыбгъэ пшэрыр ди Iэпэ шыпсщ.
Аркъынэ кIыхьыр ди жагъуэщ,
Шынакъ кIы гъуанэр ди щIасэщ.
Пшэрыхь щIалэр къоджэж,
Дэ дызэджэжурэ дыхокI,
МэкъупIэ махуэр доупщIэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: усэ, Усэхэр, Уэрэд

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 46

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: