Псалъэжь: ГъущI чо зиIэ гъущI мастэ щощIэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.
Къуажыхь: Бгырыпхыбгъуэ, лIыбгъуэ кIэщI. (Чей)

Къэплъыхъуэр

Мазэ

Ар уэздыгъэуМазэ
Памыгъанэ,
Гъубжэ цIыкIуу
Къэгъэшауэ
Езы цIыкIур
Къытхуоунэху!
Хохъуэ,
ЛъэкIи къимыгъанэ,
Нэхъ ин мэхъур –
Мэхъу хъурей
ЖэщкIэ нуру
Къытхуонэху!
Феплъыт, феплъыт,
Ит мэлыхъуэ,
Ит мэлыхъуэм
И сурэт?
ЩIэфу щынэ,
Мэл къэфлъыхъуэ,
Хъунщ флъагъункIэ –
ЗыщIэр хэт?!
КIуэм-кIуэм-кIуэурэ
ЦIыкIу мэхъужри,
Бгъуэтмэ къащтэ –
Мэбзэхыж.
КIуэм-кIуэм-кIуэурэ Къоунэхужри,
Жэщ гуфIакIэм
Къыдохуж!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 202

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: