ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
Псалъэжь: Имылъагъумэ, щIолIэ, илъагъумэ, йолIыкI.
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.
Къуажыхь: Зил IэфIу, зил шыпс. (Джэд)

Мазэ

Ар уэздыгъэуМазэ
Памыгъанэ,
Гъубжэ цIыкIуу
Къэгъэшауэ
Езы цIыкIур
Къытхуоунэху!
Хохъуэ,
ЛъэкIи къимыгъанэ,
Нэхъ ин мэхъур –
Мэхъу хъурей
ЖэщкIэ нуру
Къытхуонэху!
Феплъыт, феплъыт,
Ит мэлыхъуэ,
Ит мэлыхъуэм
И сурэт?
ЩIэфу щынэ,
Мэл къэфлъыхъуэ,
Хъунщ флъагъункIэ –
ЗыщIэр хэт?!
КIуэм-кIуэм-кIуэурэ
ЦIыкIу мэхъужри,
Бгъуэтмэ къащтэ –
Мэбзэхыж.
КIуэм-кIуэм-кIуэурэ Къоунэхужри,
Жэщ гуфIакIэм
Къыдохуж!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 198

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: