ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
Псалъэжь: Уи анэрэ уи нитIрэ.
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: Дарий мэз шыбзыбэ щIаху. (Ужьгъэ)

Мазэ ныкъуэ

Модэ,Мазэ ныкъуэ
Мазэм пшэр щIобжьахъуэ,
Йобжьэкъуауэ –
И фэр пеху.
ЩIищIыр сыт
Абы и жагъуэ?!
Мазэм нурыр къыщхьощех.
УлIкъэ,
Мазэм ит мэлыхъуэ,
Уэ ужейми –
Къоушыж!
ИомыгъощIу
Мазэр ныкъуэ,
Пшэр къэгъащти –
КъыIухуж!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 179

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: