Псалъэжь: Зэхэшэ шэбэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Тыншу упсэуныр Iейуэ гугъущ.
Къуажыхь: Ди хъурей лыгъуапцIэщ. (Къэб)

Къэплъыхъуэр

Мазэ ныкъуэ

Модэ,Мазэ ныкъуэ
Мазэм пшэр щIобжьахъуэ,
Йобжьэкъуауэ –
И фэр пеху.
ЩIищIыр сыт
Абы и жагъуэ?!
Мазэм нурыр къыщхьощех.
УлIкъэ,
Мазэм ит мэлыхъуэ,
Уэ ужейми –
Къоушыж!
ИомыгъощIу
Мазэр ныкъуэ,
Пшэр къэгъащти –
КъыIухуж!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 187

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: