Псалъэжь: ХьэкIэри кхъуэкIэри зэрепх.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
ГушыIэ: Щхьэр узым - пфIэтщ.
Къуажыхь: Ди пщIантIэм хъэжыгъэ дэзщ. (Уэс)

Къэплъыхъуэр

МахуэщIэ

МахуэщIэ, дыпхуэпIащIэу нэху догъэщ,
Дапщэщи фIыкIэщ дызэрыпщыгугъри.
УэфI дахэу ди пщэдейр уэ къытхуогъэщI —
КъытхуэкIуэ къилыдыкIыу уи нэгу дыгъэ.

Ди гъащIэр дэ гуфIэгъуэ мыухыжщ
Дунейр щыуэфIым, дунейр щымамырым.
Пщэдджыжьым ди нэ къокI хузэIутхын
Ди бжэ-щхьэгъубжэ уи дыгъэ бзий уэрым.

ПлъырекI, махуэщI, дигу хыумыгъэщIын,
Къыдэихьэу уэ ди жьэгум хъыбар жагъуэ.
Уи дыгъэр пшагъуэм ухъу хэмыгъуэщэн,
Уи уэгум къремыхьэ зауэ Iугъуэ!

Дыхуэшэ уэ, махуэщIэ, ди насып.
Къыхэлъхьэ хъерыр Iуэхуу щIым щыдлэжьым
ИгъащIэм дыгъэр мамырыгъэ ныпщ –
Ящхьэщымых ар пщэдейр зей щIэблэщIэм.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 309

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: