Псалъэжь: Уи пыIэкIэ къодауэми хабзэ хуэщIэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.
Къуажыхь: Бгырыпхыбгъуэ, лIыбгъуэ кIэщI. (Чей)

Къэплъыхъуэр

Махъшэмрэ шылъэгумрэ

МахъшэМахъшэмрэ шылъэгумрэ
ЗригъэувэлIащ.
Мо махъшэжьыр лъагъэти
Шылъэгум тегуплIащ.

Шылъэгу цIыкIур пагэти,
КъикIуэтым ящымыщт.
Ауэ махъшэр лъагъэти —
Хъунут шылъэгуищ.

Сытми, зэмызауэу
ЗэригъэкIужащ.
Мусэ щысщ ешауэ…
Мис къэгуфIэжащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 35

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: