ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
Псалъэжь: ЗыхуэщIыжын ↖
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Ди мэл хужь цIыкIу псыбафэщ. (Кхъуей)

Мамэхэм я махуэ

Нобэ, нобэМамэхэм я махуэ
Мамэу щыIэм
IэпIохуэшхуэ
ЯхуэтщIынщ.
Узыншагъэ ин
ЯIэнуи,
Дэ абыхэм
Дехъуэхъунщ!
Ажэгъуэмэр
ЩIым къыхопщыр,
Дыгъэ нурым
Зырагъэу!
Гъатхэ дахи
И нэр къопщIыр,
ЩIэжьей цIыкIухэр Къызэщоу!
Нобэ, нобэ
Мами Нани
Хъуащ нэхъ дахэ –
Нэхъ дэхэж!
СогъэгуфIэ
СаIуплъамэ,
СагъэгуфIэ –
ДогуфIэж!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 237

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: