ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Ди боушхуэ къаз хъушэ щIэсщ. (Дзэ)

Мамэхэм я махуэ

Нобэ, нобэМамэхэм я махуэ
Мамэу щыIэм
IэпIохуэшхуэ
ЯхуэтщIынщ.
Узыншагъэ ин
ЯIэнуи,
Дэ абыхэм
Дехъуэхъунщ!
Ажэгъуэмэр
ЩIым къыхопщыр,
Дыгъэ нурым
Зырагъэу!
Гъатхэ дахи
И нэр къопщIыр,
ЩIэжьей цIыкIухэр Къызэщоу!
Нобэ, нобэ
Мами Нани
Хъуащ нэхъ дахэ –
Нэхъ дэхэж!
СогъэгуфIэ
СаIуплъамэ,
СагъэгуфIэ –
ДогуфIэж!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 239

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: