Псалъэжь: ДахэжыIэ фIы мыщIэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: БлапцIэ къарэ, къарэ убыд. (Аркъэн)

Къэплъыхъуэр

Мамэхэм я махуэ

Нобэ, нобэМамэхэм я махуэ
Мамэу щыIэм
IэпIохуэшхуэ
ЯхуэтщIынщ.
Узыншагъэ ин
ЯIэнуи,
Дэ абыхэм
Дехъуэхъунщ!
Ажэгъуэмэр
ЩIым къыхопщыр,
Дыгъэ нурым
Зырагъэу!
Гъатхэ дахи
И нэр къопщIыр,
ЩIэжьей цIыкIухэр Къызэщоу!
Нобэ, нобэ
Мами Нани
Хъуащ нэхъ дахэ –
Нэхъ дэхэж!
СогъэгуфIэ
СаIуплъамэ,
СагъэгуфIэ –
ДогуфIэж!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 261

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: