Псалъэжь: Уэрэдым псалъэ хадзыркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
Къуажыхь: Вагъэр хужьщ, жылэр фIыцIэщ. (Тхылъ)
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!

МафIэс къэхъумэ…

Дэпым хуэдэуМашинэ
Плъыжьу дадэ
Сэ машинэ
Къысхуихьащ.
А машинэр
Зыхуэзгъадэр
Сэ къэсщIакъэ –
СехъулIащ!
Пэгун цIыкIукIэ
Псылъэ тетым
Псы изыбзэу
Изгъэхъуащ.
МафIэс къэхъумэ
ЗгъэункIыфIыну
Хьэзырыбзэ
Мис, сыхъуащ!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 189

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: