ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: Мэл хужь псы йофэ. (Дзэ)

МафIэс къэхъумэ…

Дэпым хуэдэуМашинэ
Плъыжьу дадэ
Сэ машинэ
Къысхуихьащ.
А машинэр
Зыхуэзгъадэр
Сэ къэсщIакъэ –
СехъулIащ!
Пэгун цIыкIукIэ
Псылъэ тетым
Псы изыбзэу
Изгъэхъуащ.
МафIэс къэхъумэ
ЗгъэункIыфIыну
Хьэзырыбзэ
Мис, сыхъуащ!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 188

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: