Псалъэжь: Зи щхьэр къабзэ, зи гур бзаджэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Щхьэр узым - пфIэтщ.
Къуажыхь: Зи цIэ изыIуэж мыкъурт. (КIыгуугу)

Къэплъыхъуэр

МафIэгу

«Быргуэ-сыргуэ»МафIэгу
ЖиIэу макIуэ,
И гъуэгуанэм
ХуопIэщIэкI.
Хьэлъэзешэу
Ар пелуанщи,
Хьэпшып Iэджи
КъырешэкI.
И лъэрыжэ –
ГъущI лъэрыжэ
КIыхьышхуитIым
Тету мажэ,
ЗэIухакъэ
Мес и гъуэгу.
Абы уэ
УкIэлъымыжэ,
Абы уэ
Упемыжажьэ,
Ар мафIэгущ –
Удэмыджэгу!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 218

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: