Псалъэжь: Бын зэхэдзэрэ удын зэхэдзэрэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: Сыт хуэдиз сымыщIа иджыри сымыщIэныр сыт хуэдиз
Къуажыхь: ЦIыкIунитIэ, ятIэ хэпщ. (Ху)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ЛэжьакIуэ уэрэд

ЛэжьакIуэ гущэмэ
Дыщэр я Iэпи.
Ей, кIуэркъэ,
Вауэ щIалэ!
Лажьэ гущэрэм –
Лыжьыр ешхыр,
Мылажьэрэ гущэм-
ЩIакIэр и Iусщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: усэ, Усэхэр, Уэрэд

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 55

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: