Псалъэжь: ХущIэмыхьэ – пIэщIэрыпIалъэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
Къуажыхь: Ептмэ, къозыт, къуитмэ, берычэт. (Жэм)
ГушыIэ: Псы емыжэхым, бдзэжьейр къыхэпхынукъым.

Лэгъупыкъу

Уэшхым щигъэтыжри,Лэгъупыкъу
Лэгъупыкъу къищIащ,
Пшэхэм заIэтыжри
Щхьэхьыу ежьэжащ.
ЦIыкIухэр,
ЯгъэщIагъуэу,
Лэгъупыкъум йоплъ.
КIапсэ зэмыфэгъуу
Уафэм ар кIэрылъщ.
ЦIыкIухэр мэгупсысэ,
Хэтщ Iуэхушхуэ гупыр:
«Месыр лэгъупыкъур, —
ДэнщыIэ лэгъупыр?!»

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 349

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: