ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: Къуажэр зыгъапцIэ, пцIым кърихьэкI. (КIыгуугу)

Лъатэ, лъатэ

Лъатэ, лъатэ,Кхъухьлъатэ
Си кхъухьлъатэ,
Уэгум лъагэу
ЗыщыIэт.
Пшэм и щIыIукIи
Щызелъатэ,
Вагъуэ цIыкIуу
Пхырылъэт.
УрикъухукIэ
Къэлъэтыхьи –
Сыножьэнущ,
КъэтIысыж.
Ди Хэкушхуэм
Щыплъэгъуахэм
Я хъыбари
Къысхуэхьыж!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 189

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: