Псалъэжь: Iуэху пщIыр Iуэху мэхъу.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: Дэнэ укIуэми, пкIэрымыкI. (Ныбжь)

Къэплъыхъуэр

Лъакъуэрыгъажэ

Сыту жэр лъакъуэрыгъажэр,

Iуащхьэ цIыкIум дыкъожэх.

Си хьэр япэ иту мажэ,

Лъэсу жэхэр догъэмэх.

Фымышынэм, дыздэвгъажэ,

ТекIуэр си хьэщ, тежыр сишщ.

Сэ сытесщ лъакъуэрыгъажэ,

Мыпщэхыжу щIэтщ шэрхъищ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Батыр Мухьэрбий, Батыр Мухьэрбий и усэхэр, Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 207

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: