ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
Псалъэжь: Псэм хуабэ и щIасэщ.
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Емынэ нэф, щIы гъэуфэрэнкI. (ПхъэIэщэ)

Лъакъуэрыгъажэ

Сыту жэр лъакъуэрыгъажэр,

Iуащхьэ цIыкIум дыкъожэх.

Си хьэр япэ иту мажэ,

Лъэсу жэхэр догъэмэх.

Фымышынэм, дыздэвгъажэ,

ТекIуэр си хьэщ, тежыр сишщ.

Сэ сытесщ лъакъуэрыгъажэ,

Мыпщэхыжу щIэтщ шэрхъищ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Батыр Мухьэрбий, Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 204

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: