ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Зэпэзэдакъэ — уэркъ унэлъащIэ. (Пхъуантэ)

Лъакъуэрыгъажэ

Сыту жэр лъакъуэрыгъажэр,

Iуащхьэ цIыкIум дыкъожэх.

Си хьэр япэ иту мажэ,

Лъэсу жэхэр догъэмэх.

Фымышынэм, дыздэвгъажэ,

ТекIуэр си хьэщ, тежыр сишщ.

Сэ сытесщ лъакъуэрыгъажэ,

Мыпщэхыжу щIэтщ шэрхъищ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Батыр Мухьэрбий, Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 205

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: