Псалъэжь: Уи делэ бгъэкIуэмэ, уи Iуэху мэкIуэд.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Ди гуэнэщ бгъитI щызэрошх. (Щхьэл)

Къэплъыхъуэр

Лъакъуэрыгъажэ

Сыту жэр лъакъуэрыгъажэр,

Iуащхьэ цIыкIум дыкъожэх.

Си хьэр япэ иту мажэ,

Лъэсу жэхэр догъэмэх.

Фымышынэм, дыздэвгъажэ,

ТекIуэр си хьэщ, тежыр сишщ.

Сэ сытесщ лъакъуэрыгъажэ,

Мыпщэхыжу щIэтщ шэрхъищ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Батыр Мухьэрбий, Батыр Мухьэрбий и усэхэр, Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 207

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: