Псалъэжь: ЗыщIэм жиIэркъым, жызыIэм ищIэркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Къуажыхь: Хьэлъэ темылъу бом щIэмыхьэ. (Бжэмышх)
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.

Лъабэдий

Лъабэ цIыкIур щIощIэрэ,
Дунейр ещIэ фIощIрэ.
IукIуэтат мамыжьри
Иуващ и ужьым.
Модэ!
Модэ!
Феплъыт,
ФымыпIащIэу
Феплъыт!
Ежьауэ
Къакъийм
ЕщIыр лъабэдий!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 197

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: