Псалъэжь: УлIэмэ, уи IитIыр къыпщытхъужынукъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: Щхьэр узым - пфIэтщ.
Къуажыхь: Дарий мэз шыбзыбэ щIаху. (Ужьгъэ)

Къэплъыхъуэр

Къыдырыгу (горлица)

Къыдырыгу (горлица)Тхьэрыкъуэ лъэпкъым фыхабжэ,
Къыдырыгухэр фынэхъдахэщ.
Мэз лъахэр фипсэупIэщ,
Абгъуэ щIынкIэ фыIэзэщ,
Шхыныгъуэу фиIэр къэкIыгъэ хэкIщ.
Нэхъ хуабэпIэр къыхывох,
Шынагуъэ къэсми зэхывох.
ЩIыIэ зэрыхъуу фолъэтэж.
Гъатхэ хъуамэ гъавэ щIапIэм
Зэгъусэу фощощыпэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Дуней къуалэбзухэр, Сэрахъэ Александр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 5

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: