Псалъэжь: Унагъуэ зиIэм унагъуэ и пIалъэ ещIэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: Адакъэ мыщ, хьэщIэщ кIуэрей. (Щхьэнтэ)

Кхъужьей жумарт

Кхъужьеишхуэ итщ ди хадэм.
Кхъужьу пытыр псори хъуащ,
«Шхы,— къыбжеIэ, ухигъадэу,—
Мис, дэтхэнэри тIыгъуащ.»

Апхуэдэххэщи а жыгыр
Зэи щысхькъым къыпыкIам.
КхъужьIрысэ уэ къеIыхи —
ФIыщIэ хуэщIи, зэфIэкIащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 252

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: