Псалъэжь: Зы бын зиIэми бынищэ зиIэми зэхуэдэу ялъагъу.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: КIей лъздакъэху, Iэрыху дыщэкI. (Фоч)

Къэплъыхъуэр

Кхъухьлъатэ

КхъухьлъатэУафэ къабзэр

БгъэкIэзызу

КIэкIэ иубзэу

Зэхотхыхь,

Абы щхьэкIэ

ЗыбгъэIзэу,

Птха пфIощIыжыр

Зы бэлыхь.

КъикI щымыIэу,

Хьэуа гъуэгум

Iугъуэ лъагъуэр

Сытым-щыщ?

«Мамырыгъэ»—

ЖиIэy уэгум

Къитхи псалъэ,

Мис ар фIыщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 200

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: