Псалъэжь: Пщым и шхын шындырхъуом къекIэцI.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Щхьэр узым - пфIэтщ.
Къуажыхь: Ди пщIантIэм хъэжыгъэ дэзщ. (Уэс)

Къэплъыхъуэр

Къущхьэхъубгъэ (беркут)

Къущхьэхъубгъэ (беркут)Къущхьэхъубгъэжьу иныщэ,
Къэжыхьырейуэ псынщIэрыкIуэ.
И пщэр хуэдэщ мыщэм,
Ар си деж къэвымгъакIуэ.
Зи лъакъуэ хьэнцэр бэлацэ,
Псом хуэмыдэу нэжан.
Сыпщошынэ уэ бэлацэм,
Нэхъ къэсщтэнт ублэжам.
Жэщым къаплъэнэфщи,
Плъэми имылъагъу набгъэм.
Уэздыгъей жыгым болъэфри,
И щхьэм щыбощI абгъуэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Дуней къуалэбзухэр, Сэрахъэ Александр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 11

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: