Псалъэжь: Iэжьэгъур яукIри, зэрыукIитIыр зэбгъэдэкIыжащ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.
Къуажыхь: Ди хъурей шыгъулъэщ. (Фэлъыркъэб)

Къэплъыхъуэр

Къуршыбгъэ (гриф)

Къуршыбгъэ (гриф)Къулэбзухэм я иныжь,
ЩIэфиежу къелъэтыхь,
Псоми я нэхъыжь,
ХъуакIуэ-щакIуэу къэзыкIухь.
Зи лъакъуитIыр пхъэIэпэ,
Зи пщэпцIанэжьыр хэзыш,
И шхынлъыхъуэр нэхъапэщ,
КъэкIухьынкIэ емызэш.
Зэпымыууэ зыгуэр мэлъыхъуэ,
ПсэхэлIэ хъуахэр и шхынщ.
Ар ещхьщ мэлыхъуэм,
Зэпымууэ зыгуэр къелъыхъуэ.
Къурш дорэшхэр зи тIысыпIэ,
Щыхьым хуэдэу бланэ,
Щхьэмыгъазэу мэщыпэ,
Игъуэту зыри къимыгъанэ.
Зи тхыцIэр фIыцIафэу,
Зи джэдыгур бэлацэ,
ЕмыдаIуэ зыми и унафэ,
Хэмыхьэ зы чыци къуаци.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Дуней къуалэбзухэр, Сэрахъэ Александр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 19

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: