Псалъэжь: ЛIыр лъэпкъщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…
Къуажыхь: Уеплъмэ — гъуджэ, уеджэм —дэгу. (Мыл)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Къуршджэд (кеклик, каменная куропатка)

Къуршджэд (кеклик, каменная куропатка)Къуршджэду пщагуэ,
Зи бгъэр къигъэкIа,
Къурш дорэшхэр зи кIуапIэ,
Къуршыщхьэм дэкIырей.
Уи фэ дахэм урогушхуэ,
НэгъуэщI зытомыгъэгушхуэ.
Лъатэхэми уащымыщ,
Шынагъуэ зэрыплъагъуу,
Дорэшым удолъэдэж.
ЦIыв-цIыв жыпIэурэ уоджэ,
Узэджэри къоджэж.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Дуней къуалэбзухэр, Сэрахъэ Александр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 2

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: