ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Псалъэжь: ПцIищэ нэхърэ зы пэж.
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: ХьэщIэм ядэшхэ, шхалъэм дэпкIэж. (Бжэмышх)

Къупщхьэ гуащэ

ЗезгъэкIуэнут —
СхуземыкIуэ,
ЩIыземыкIуэр
Уэ къэщIэф.
ЕзгъэщIэнут
Адыгэбзи,
Ар мыпсалъэ –
Мыпсэлъэф.
СщIэркъым, сщIэркъым
Сэ итIани,
ЖысIэр сфIощIыр
ЗэхищIыкI.
Дахэ дыдэщ
АпхуэдизкIи,
Сэ а цIыкIур
Сигу пымыкI!
Жэщи махуи
Ар си гъусэщ,
Къабзэ цIыкIууи
КъызохьэкI.
Семыпсалъэм
Зегъэгусэ,
Семыпсалъэу
Схуэмышэч!
Мабзэ,
Мадэ
Дэ ди Жаннэ,
Мабзэ,
Мадэ,
Едыр джанэ,
Мабзэ,
Мадэ,
Ед бостей.
Дэрбзэр Iэзэщ
Мы ди Жаннэ,
ЖыфIэ закъуэ
Фызыхуейр.
Мес и гуащэ,
Гуащэ нащхъуэм
Щхъуэпсрэ — щхъуэпсу
ЗыщыпсыкIыу
ЩитIэгъащ
Хуида бостейр.
ЙокIу,
ИокIупсыр
Ар и гуащэм,
Феплъыт гуащэм
Зыкъырех!
Жаннэ цIыкIуи
КъэгуфIащи –
И нэ пIащэм
Нур къыщIех.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 208

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: