Псалъэжь: ЦIыкIy щхьэкIэ – быдэщ, ин щхьэкIэ – надэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: Сыт хуэдиз сымыщIа иджыри сымыщIэныр сыт хуэдиз
Къуажыхь: Шууищэм зы шу къахоуэ. (Гухъу)

Къэплъыхъуэр

Къуалэбзу пшыналъэ

КъуалэбзухэрАдэжынэр лъакъуапцIэщ,
ЖылэгъапцIэр кIыгуугущ,
Уэгум итыр къуршыбгъэщ,
Зи бгъэ хужьыр дудакъщ,
Къанжэ жаIэмэ, бзу кIакIэщ,
АкIэ зиIэр хьэгуагуэщ,
Шыгъуэгу бзухэр гъуабжафэщ,
Ар фIыцIафэмэ — бжэндэхъущ,
Къазыхъу макъмэ — жьындущ,
Дамэ пхъашэмэ — къашыргъэщ,
Пхуэмыгъасэмэ — мэз джэдщ,
Дурысмэ — хьэрхьупщ.
Зи пщэ псыгъуэр — псыхэуэщ,
Уэшхыр фIэфIмэ — псы джэдщ,
Дамэр кIэщIмэ — бабыщщ,
Тощыр инмэ — гуэгушщ.
Зи гугъу тщIахэм нэмыщIи
КъуанщIэ цIыкIухэр ди куэдщ,
БанэщIагъщIэж бзухэми
Куэдрэ дарохьэлIэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Дуней къуалэбзухэр, Жаным Борис, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 54

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: