Псалъэжь: Хьэлэболэ былым хуэщщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.
Къуажыхь: ЗэкIэрыблаблэу блыным еубгъуа. (Уанэ)

Къэплъыхъуэр

Къру псысэ

— Нанэ, псысэр дэнэ къикIрэ?
— Псысэр кърухэм кърахьэкIыр.

ЖэщкIэ ахэр къотIысэхри
Губгъуэм ису загъэпсэхури,

ПсысэкIэ зэпоуэ,
КъуажэхькIэ зодауэ.

— Дэнэ псысэр къыздрахыр?
— Къру хэкум щызэхахыр?

— Хэт кърухэм къаIизыхыр?
— Уи дадэжьхэм къаIэпехыр.

— Ар кърухэм йопсэлъэфыр,
ЕщIэ псоми я псалъафэр.

Уэ уххуеймэ къру псысэ,
Сэ ныбжесIэм егупсыси,

Уи дадэжьхэм тIэкIу еубзи,
Уэ зэгъащIэ къруубзэ.

Дадэ хэти зэрепсалъэр
Къруубзэм и пшыналъэрщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Нало Заур, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 90

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: