Псалъэжь: НэгъуэщIхэм едаIуи, уэ къыпфIэщIыр щIэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: Адакъэ мыщ, хьэщIэщ кIуэрей. (Щхьэнтэ)

Къэплъыхъуэр

КIущэрэ Мыщэрэ

КIущэм Мыщэ
Зы иримыщIэ,
Ауэ ныбжьэгъу
Къыхуэмыхъу.
Пиубыдыр
КъысхуэмыщIэ,
Мыщэ КIущэм
Теплъэ мыхъу.
Мыщэ КIущэр
Ирехужьэ,
Лъейуэ жыгым
Дрехуей.
Къыхуоплъыхыр
КIущэр Мыщэм,
Мыщэр Шущэм
Худоплъей!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 184

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: