Псалъэжь: Шэм исар шхум йопщэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
Къуажыхь: Ди боушхуэ къаз хъушэ щIэсщ. (Дзэ)
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.

КIущэрэ Мыщэрэ

КIущэм Мыщэ
Зы иримыщIэ,
Ауэ ныбжьэгъу
Къыхуэмыхъу.
Пиубыдыр
КъысхуэмыщIэ,
Мыщэ КIущэм
Теплъэ мыхъу.
Мыщэ КIущэр
Ирехужьэ,
Лъейуэ жыгым
Дрехуей.
Къыхуоплъыхыр
КIущэр Мыщэм,
Мыщэр Шущэм
Худоплъей!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 184

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: