ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
Псалъэжь: Мэлым и кIапэ и хьэлъэкъым.
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.
Къуажыхь: Ди гуэнэщ бгъитI щызэрошх. (Щхьэл)

КIэртIоф

КIэртIофДэ ар хэтсэри
Зыкъомрэ
Зиудыгъуауэ
ЩIым щIэлъащ.
Гъатхэ дыгъэм
И дыгъэпсым
ЩIыгулъ щIыIэр
Къигъэплъащ.
Мис итIанэ,
Мис итIанэ
А кIэртIофыр
КъикIыкIащ.
Тхьэмпэ цIыкIухэм
ЗагъэтIейуэ,
НапIэ къэси
КъыхэкIащ.
ДэкIщ тхьэмахуи –
Ар дыпшДащ.
Хъущ щIэтхъуэгъуи
ЩIэттхъуэжащ.
Ар мэгъагъэ,
Ар мэгъагъэ,
Мэшбэв цIыкIухэр
Тез къэхъуащ!
ЩIым
Вагъуэбэр
Къыхэплъащ.
Ди кIэртIофыр
Мис бэгъуащ!
КIэртIофыщIэ жьэрыкуей
Нанэ тхуещI
Фыкъэс ди дей!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 213

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: