Псалъэжь: Хьэфизым и гур и гъуазэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Щхьэр узым - пфIэтщ.
Къуажыхь: Хьэ хужьитI зэрошх. (Дзэ)

Къэплъыхъуэр

КIэртIоф

КIэртIофДэ ар хэтсэри
Зыкъомрэ
Зиудыгъуауэ
ЩIым щIэлъащ.
Гъатхэ дыгъэм
И дыгъэпсым
ЩIыгулъ щIыIэр
Къигъэплъащ.
Мис итIанэ,
Мис итIанэ
А кIэртIофыр
КъикIыкIащ.
Тхьэмпэ цIыкIухэм
ЗагъэтIейуэ,
НапIэ къэси
КъыхэкIащ.
ДэкIщ тхьэмахуи –
Ар дыпшДащ.
Хъущ щIэтхъуэгъуи
ЩIэттхъуэжащ.
Ар мэгъагъэ,
Ар мэгъагъэ,
Мэшбэв цIыкIухэр
Тез къэхъуащ!
ЩIым
Вагъуэбэр
Къыхэплъащ.
Ди кIэртIофыр
Мис бэгъуащ!
КIэртIофыщIэ жьэрыкуей
Нанэ тхуещI
Фыкъэс ди дей!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 216

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: