ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
Псалъэжь: Щэныншагъэр узщи, Iэзэгъуэ зимыIэр делагъэщ.
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Жэщым Iэтэ, махуэм лъэнтхъуий. (Жьэгу мафIэ)

КIэпхъ

КIунэ, КIунэ,КIэпхъ
КIунэ дзасэ,
КIэ баринэ,
Нэ топ цIыкIу.
Лъабэ цIыкIукIэ
Гъуэм бгъэкIуасэу,
Дэуэ пытыр дейм — ууей?
Хьэуэ,
Уэри хэлъщ уи Iыхьэ,
Къэп цIыкIу къэхьи, Зэчырей.
Бжьыхьэ Дадэ мыкIуэж щIыкIэ,
Уэри къакIуэ къыдэкIуей!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 192

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: