Псалъэжь: Бажэр ущу ежьэмэ, мэщакIуэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Къуажыхь: IэфIыр зыгъэдыдж, дыджыр зыгъэIэфI. (Шыгъу)
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…

КIэпхъ

КIунэ, КIунэ,КIэпхъ
КIунэ дзасэ,
КIэ баринэ,
Нэ топ цIыкIу.
Лъабэ цIыкIукIэ
Гъуэм бгъэкIуасэу,
Дэуэ пытыр дейм — ууей?
Хьэуэ,
Уэри хэлъщ уи Iыхьэ,
Къэп цIыкIу къэхьи, Зэчырей.
Бжьыхьэ Дадэ мыкIуэж щIыкIэ,
Уэри къакIуэ къыдэкIуей!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 196

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: