Псалъэжь: Дзыгъуэ цIыкIурэ пэт Iэтэшхуэм ипIытIыркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: ЦIыкIунитIэ, ятIэ хэпщ. (Ху)

Къэплъыхъуэр

Къэшыргъэ (коршун)

Къэшыргъэ (коршун)Уи пэнцIывыр кIэщIми,
Уи дамэхэр кIыхь дыдэщ.
Уэ инышхуэр ущхьэхынэми,
ИкIи ушынэкъэрабгъэщ,
Бгъэхэм уагъэшынэ,
Ахэр къыпхуеуэми пшынэ.
Уизакъуэмэ зыбогъэхъу,
УзтекIуэнум зыпыбошэ,
Я нэри ибощI, ухумеймэ,
УмыщI пыхъуэпышэ.
ЦIыру-цIыру жыпIэурэ уоджэ,
Узэджэри узэфийри умыщIэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Дуней къуалэбзухэр, Сэрахъэ Александр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 11

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: