Псалъэжь: ХабзэмыщIэ щIыкIейщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…
Къуажыхь: Быныр зыгъэгуфIэ, мафIэр зыгъэункIыфI. (Тебэ)

Къэплъыхъуэр

Къэргъей (сапсан)

Къэргъей (сапсан)Уи дамэр пшэщIауэ,
Ущоуфэразэ уэгум.
Узтеуэныр къапщIауэ,
УщIоплъэ и нэгум.
Уи кIэмажьэр укъуэдияуэ,
Зыбогъэщхь уэ жьыхум.
Уи пэнцIывыр шияуэ,
ХыбоукIэ къыппэщIэхуэм.
Бгылъэ мэзхэр уи псэупIэщи,
Жэщ зэрыхъуу ущIохьэж.
Къалэм фыкъэкIуэрейши,
ЩакIуэхэм фахуозэж,
Фахуохъур гъусэ пэж.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Дуней къуалэбзухэр, Сэрахъэ Александр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 21

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: