ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Дэнэ укIуэми, пкIэрымыкI. (Ныбжь)

Къэрабэ

Уэ гъуэжьыбзэу укъогъагъэ,
Мазэу нурыр къыпщхьэщех.
УпщIэ пыIэ щхьэрыптIагъэм
Нэхъ дэхэжу зыкъыбох!
Зэпымыууэ уэ уи хьэщIэ
Жьыбгъэ, жьыбгъэм усфIепхъэх
УсфIепхъуатэ — урехьэжьэ,
УсфIепхъуатэ — устырех.
Сыкъэбгъанэу щхьэ баринэ,
Си къэрабэ уемыжьэж.
УрикъухукIэ къэлъэтыхьи,
Сыножьэнущ, къэгъэзэж!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 234

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: