ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.
Къуажыхь: Зи кIэр зылъэф, зи фэр зи бий. (Бажэ)

КъебжэкI

«Бжэн щIыдодзэ, —

ЖеIэ Боцэ, —

Фыджэгунум,

Фыкъэув».

«Емысыфхэр

Псым хыдодзэ», —

Дегъэшынэ

Дэ Исуф.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Батыр Мухьэрбий, Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 198

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: