ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Псалъэжь: ЦIыхугъэ зиIэ и хьэ сыкъишх.
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: Пшэрым и уэд, уэдым и дагъэ. (Шыгъу)

КъебжэкI

«Бжэн щIыдодзэ, —

ЖеIэ Боцэ, —

Фыджэгунум,

Фыкъэув».

«Емысыфхэр

Псым хыдодзэ», —

Дегъэшынэ

Дэ Исуф.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Батыр Мухьэрбий, Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 196

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: