ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
Псалъэжь: Бжэн къуийр псым хэплъэмэ, «сыщIалэщ» жеIэ.
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: Зэпэзэдакъэ — уэркъ унэлъащIэ. (Пхъуантэ)

Къэб

КIуатэурэ-кIуатэурэ батэ,Къэб
Матэ хуэдизхэр зи щIэкIэ,
Жыг щхьэкIэр зыфIэмыжыжьэ,
Бжыхьыжьхэр зэхэзыкъутэ,
Джэдкъуртхэм я зыгъэпщкIупIэ,
ЩIыпIэжьхэм -къыщыкIрей,
Уэрамым зи щхьэкIэр дыхьэ,
Бжьыхьэр къэсмэ, къуэпсым упах,
Жэп къыптехэмэ, уохъури хьэлыуэ,
Хьэлу лъэпкъи къэдмылъыхъуэж:
Шэмрэ уэрэ, дывогъэтхъэж.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 230

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: