ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
Псалъэжь: Хьэр хьэлывэм щогугъ, делэр гугъэурэ мэлIэж.
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: Ептмэ, къозыт, къуитмэ, берычэт. (Жэм)

УздэщыIэр

Къазшырыфэу тIэпIа гулъхэр…

Къазшырыфэу тIэпIа гулъхэр
Щабэу быбу тесщ къудамэм…
Жьыбгъэм щещIэ гъэгъа тхъуэплъхэр
СедэхащIэу блех си дамэм.

Тафэ удзхэм щхъуэкIэплъыкIэу
Сабий цIыкIухэр хэгуэшащ.
Лани Нини «хэш» джэгункIэ
ЗамыгъэнщIу тезэшащ.

И Iэ бзиймкIэ дыгъэм щIылъэм
Гъатхэ фащэр щетIэгъэж,
Езы гъатхэр сфIэщIу псалъэ,
ЦIыкIухэр бзабзэу къыщIохьэж.

Зыр, къэрабэу, щхьэц баринэщ,
И нэ цIыкIухэр хы жэбзащ,
ЕтIуанэр фIамыщIынэщ,
ПцIащхъуэ хуэдэщ бзэрэбзам.

Мис а цIыкIухэм, «жэп» стехами,
Бжьыхьэ гугъэ самыгъэщI,
Зы ныбжь хуэдиз гъэ исхами,
Япэ гъатхэр схьы сфIагъэщI.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 280

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: