Псалъэжь: ЗэхуэзыщIэ зэщIэнэкIэжкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
Къуажыхь: Хьэуазэ и къуэ щIыбыбгъуэ. (ЩIакхъуэ)
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…

Къазшырыфэу тIэпIа гулъхэр…

Къазшырыфэу тIэпIа гулъхэр
Щабэу быбу тесщ къудамэм…
Жьыбгъэм щещIэ гъэгъа тхъуэплъхэр
СедэхащIэу блех си дамэм.

Тафэ удзхэм щхъуэкIэплъыкIэу
Сабий цIыкIухэр хэгуэшащ.
Лани Нини «хэш» джэгункIэ
ЗамыгъэнщIу тезэшащ.

И Iэ бзиймкIэ дыгъэм щIылъэм
Гъатхэ фащэр щетIэгъэж,
Езы гъатхэр сфIэщIу псалъэ,
ЦIыкIухэр бзабзэу къыщIохьэж.

Зыр, къэрабэу, щхьэц баринэщ,
И нэ цIыкIухэр хы жэбзащ,
ЕтIуанэр фIамыщIынэщ,
ПцIащхъуэ хуэдэщ бзэрэбзам.

Мис а цIыкIухэм, «жэп» стехами,
Бжьыхьэ гугъэ самыгъэщI,
Зы ныбжь хуэдиз гъэ исхами,
Япэ гъатхэр схьы сфIагъэщI.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 291

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: